Obchodní podmínky a informace

Obchodní podmínky

V následujícím textu naleznete informace o našem elektronickém obchodě. Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku, neváhejte a kontaktujte nás na naší e-mailové adrese obchod@simply-fashion.cz nebo telefonu 776 33 66 55 – rádi vám poradíme. Odesláním objednávky dáváte najevo souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami a také se Záručními a reklamačními podmínkami prodávajícího.

I. Všeobecná ustanovení:

1.1. Prodávajícím je Ing. Miroslav Bohušík, IČO: 73025984 se sídlem Fryčovice 736, 739 45 Fryčovice (dále jen "prodávající").

1.2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

1.3. Pojmem „eshop“ se rozumí internetový obchod a elektronický systém pro objednávání provozovaný prodávajícím na www.simply-fashion.cz.

1.4. Pojmem „občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.5. Odesláním objednávky přes eshop, e-mail či telefonicky dává kupující najevo souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami a také se Záručními a reklamačními podmínkami prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky a Záruční reklamační podmínky prodávajícího jsou závazné pro obě smluvní strany a tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy.

II. Objednávka:

2.1. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky kupujícího přes eshop, e-mail, případně telefonicky.

2.2. Objednávka přes eshop je pokládána za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vznikne až potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu o přijetí objednávky do systému. Toto potvrzení obsahuje specifikaci objednaného zboží a počet kusů, kupní cenu zboží, celkovou cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Pokud se tyto údaje v e-mailu o přijetí objednávky neshodují s původní objednávkou, jde o novou nabídku. Za podstatné podmínky se považuje zejména přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku přes eshop bez udání důvodu ihned po jejím odeslání a to až do doby, než dojde k jejímu potvrzení ze strany prodávajícího podle předchozího odstavce.

2.4. Pokud kupující objednává zboží telefonicky, vzniká zpravidla kupní smlouva při tomto telefonickém hovoru. Na žádost kupujícího potvrdí prodávající její uzavření prostřednictvím e-mailu. Tento e-mail obsahuje potvrzení o specifikaci objednaného zboží, počtu kusů, kupní ceně zboží, celkové ceně za zboží a přepravu, způsobu a termínu doručení.

2.5. Pokud kupující objednává zboží prostřednictvím e-mailu, vzniká zpravidla kupní smlouva při e-mailové korespondenci mezi kupujícím a prodávávajícím. Na žádost kupujícího potvrdí prodávající její uzavření prostřednictvím e-mailu. Tento e-mail obsahuje potvrzení o specifikaci objednaného zboží, počtu kusů, kupní ceně zboží, celkové ceně za zboží a přepravu, způsobu a termínu doručení.

2.6. Nakládání s osobními údaji poskytnutými kupujícím při objednávání je blíže upraveno v čl. VI těchto Obchodních podmínek.

2.7. Prodávající se zavazuje kupujícího řádně informovat o vlastnostech prodávaného zboží. Prodávající však upozorňuje kupujícího, že obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Bližší specifikace vlastností objednávaného zboží je uvedena slovním popisem atributů nabízeného výrobku.

III. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího:

3.1. Po vzniku kupní smlouvy objednávkou přes eshop (čl. II odst. 2.2.) nebo prostřednictvím telefonu (čl.II odst. 2.4.) či e-mailové korespondence (čl.II odst. 2.5.) má prodávající právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho části v těchto případech:

- pokud se zboží již nevyrábí či nedodává,
- pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží.

3.2. V případě, že nastane situace, která zakládá důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího podle předchozího odstavce, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího a pokusí se nejprve o dohodu na změně kupní smlouvy.

3.3. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a došlo k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, bude kupujícímu zaplacená částka převedena zpět na jeho účet nebo vrácena poštovní poukázkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení prodávajícího od smlouvy.

3.4. Samotné odstoupení od smlouvy provede prodávající formou zaslání e-mailu o stornování objednávky s uvedením důvodu. Pokud bylo zboží objednáno telefonicky (čl. II odst. 2.4.), může být odstoupení prodávajícího od smlouvy provedeno také telefonicky.

3.5. Kupující a prodávající také mohou zrušit smlouvu vzájemnou dohodou. Zrušení smlouvy dohodou bude kupujícímu potvrzeno e-mailem.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

4.1. Po vzniku kupní smlouvy objednávkou přes eshop (čl. II odst. 2.2.) nebo prostřednictvím telefonu (čl.II odst. 2.4.) nebo e-mailové korespondence (čl.II odst. 2.5.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho části v těchto případech:

- prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání (např. pokud zboží bylo dodáno až po garantovaném termínu apod.), 
- podle čl. V těchto Obchodních podmínek

4.2. Kupující a prodávající také mohou zrušit smlouvu vzájemnou dohodou. Zrušení smlouvy dohodu bude kupujícímu potvrzeno e-mailem.

V. Dodací a platební podmínky:

5.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 24h od závazného potvrzení objednávky, po přijetí platby předem. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší po domluvě s kupujícím.

5.2. Prodávající zajistí přepravu zboží na místo odběru určené kupujícím za předpokladu, že toto místo je v České republice. Samotnou přepravu na místo určení vždy provádí pro prodávajícího přepravní služba (Česká pošta, DPD apod.).

5.3. Pokud kupující zvolí platbu "bankovním převodem - předem", prodávající čeká na úhradu 7 dnů. Pokud částku za zboží do té doby kupující nepřevede a nekontaktuje prodávajícího o důvodu, bude objednávka stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.

VI. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

6.1. Prostřednictvím registračního formuláře v eshopu nebo při objednávání e-mailem či telefonicky sdělí kupující prodávajícímu své jméno a příjmení, dodací adresu, e-mail, popř. číslo účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci s kupujícím. Uskutečněné obchodní transakce budou také vedeny v evidenci prodávajícího.

6.2. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Prodávající je dle zákona na ochranu osobních údajů povinen chránit osobní údaje před zneužitím.

6.3. Poskytnuté osobní údaje budou používány pouze k realizaci obchodního styku mezi prodávajícím a Kupujícím nebo k účelům souvisejícím pouze se službami eshopu a nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího poskytovány třetí straně.

6.4. Kupující má zejména právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující může své registrační údaje po přihlášení editovat.

6.5. V případě, že kupující ještě přes eshop nenakupoval, zavazuje se prodávající smazat registrační údaje kupujícího na základě žádosti kupujícího zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu obchod@simply-fashion.cz

6.6. Objednávkou směřující k uzavření kupní smlouvy (čl.II odst. 2.1.) kupující dává najevo souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující též souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje nutné pro dodání zboží přepravní službě, která bude realizovat dodání zboží na místo určení dle čl. V těchto Obchodních podmínek nebo doručení zboží v případě reklamace.

6.7. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce poskytuje kupující na dobu neurčitou až do doby, kdy kupující vyjádří písemný nesouhlas s tímto zpracováním.

VII. Závěrečná ustanovení:

7.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. listopadu 2013. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího informování. Změna Obchodních podmínek však nemá vliv na smluvní vztahy vzniklé ještě před změnou.

7.3. Kupující se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil a tím, že uskutečnil objednávku zboží u prodávajícího, potvrzuje, že s nimi souhlasí.

7.4. Platná verze Obchodních podmínek je dostupná na www.simply-fashion.cz.